loading
login
Košík
message facebook menu eshop
slogan
Uživatel
Anonymní uživatel
Registrace
chci e-shop

Přihlášení/registrace

zavřít

Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail

Zapomněli jste heslo?

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Registrace

zavřít
Váš e-mail:
Heslo:
Heslo znovu:
querySouhlasím s všeobecnými podmínkami
Souhlasím se zasíláním novinek

Máte již účet? Přihlašte se.

Napište nám

zavřít
E-mail:

Obchodní podmínky Tchatcho.eu

(dále podmínky)                                                                                                                                                                                                                       

I. ÚVOD

Provozovatel e-shopu a prodávající

Ing. Milan Makovec se sídlem Petrov, V Kopci 159, PSČ 252 06, IČ: 66073910

Podmínky se vztahují na kupující - spotřebitele

Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Co podmínky upravují 

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále občanský zákoník) podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní (dále kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na doméně www.tachtcho.eu (dále webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále eshop).

Podmínky a kupní smlouva 

Ustanovení  podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od podmínek, která pak mají před  ustanoveními  podmínek přednost.

Jazyk

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Změna podmínek

Prodávající může podmínky kdykoli měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

II. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Registrace nebo objednávka bez registrace

Kupující může objednávat zboží na základě registrace na webové stránce, nebo bez registrace přímo v e-shopu. 

Kupující uvede správné údaje

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Zabezpečení zákaznického účtu

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen o těchto přístupových informacích zachovávat mlčenlivost. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Zrušení zákaznického účtu prodávajícím

Prodávající může zákaznický účet kdykoliv zrušit, například pokud kupující účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, že kupující poruší svoji povinnost z kupní smlouvy (včetně podmínek).

Dostupnost zákaznického účtu může být omezena

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob. 

III. KUPNÍ SMLOUVA 

Prezentace v eshopu je informativní

Prezentace zboží a služeb v eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně nich uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Cena 

Eshop obsahuje informace o zboží a službách a o jejich cenách. Ty jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, a platí po dobu, po kterou jsou zobrazovány v eshopu. Tento odstavec však nebrání uzavření kupní smlouvy za individuálně domluvených podmínek.

Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (zpravidla v „košíku“). Tyto náklady jsou platné pouze pro doručování zboží na území České republiky.

Jak se objednává

Kupující vyplní objednávkový formulář v eshopu. Uvede zejména, jaké zboží či službu a v jakém množství objednává, za kolik, jak bude platit kupní cenu, jak chce zboží doručit a jaké jsou náklady spojené s balením a dodáním  zboží či služby (dále společně objednávka).

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, aby mohl mimo jiné   zjistit a opravit chyby vzniklé při vyplňování objednávky. Prodávající potvrdí doručení objednávky bez odkladu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v zákaznickém rozhraní či v objednávce (dále email kupujícího ).

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího (písemně či telefonicky) o dodatečné potvrzení objednávky.

Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a odesláním akceptace objednávky prodávajícím na email kupujícího. Potvrzení o doručení objednávky není akceptací objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Platba kupní ceny

Kupující může zaplatit běžným bankovním převodem

Společně s kupní cenou kupující zaplatí také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve výši dle objednávky či individuální dohody s prodávajícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Prodávající může žádat zálohu

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu až do výše 100% z kupní ceny v závislosti na povaze objednaného zboží a služeb.

Kdy je zaplaceno

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kdy kupující nemůže odstoupit

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující nemůže (mimo jiné) odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kdy může kupující od smlouvy odstoupit

Nejedná-li se o případ výše uvedený či o jiný případ, kdy ze zákona nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na email prodávajícího nebo poštou na adresu jeho sídla. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující může využít tento  formulář pro odstoupení od smlouvy, v tom případě mu prodávající obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. 

Vrácení zboží na náklady kupujícího

Kupující vrátí zboží prodávajícímu na své náklady do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, je-li zboží odesláno nejpozději její poslední den.

Odpovědnost kupujícího za snížení hodnoty vraceného zboží

Kupující odpovídá za snížení hodnoty vraceného zboží pouze pokud s ním nakládal jinak, než je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vrácení kupní ceny 

V případě odstoupení od smlouvy dle druhého odstavce tohoto článku III. vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které od něho obdržel, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu náklady na dodání zboží, pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání, nabízený prodávajícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění, které mu kupující poskytl již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.  

Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu či jiné plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo než prokáže, že mu zboží odeslal.

Možnost započtení škody na zboží na vracenou kupní cenu

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající může dále odstoupit od smlouvy z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zvláštní způsob dodání na přání kupujícího

V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

Kdy je kupující povinen převzít zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. To neplatí, svědčí-li porušení obalu zboží o neoprávněném vniknutí do zásilky (viz dále).

Opakované doručování z důvodů na straně kupujícího

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Dodací lhůta

Zboží je zpravidla dodáno do 10 pracovních  dnů od jeho zaplacení.  

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Čím se řídí

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Za jaké vady prodávající odpovídá 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

Kdy prodávající neodpovídá za vady

Prodávající neodpovídá za vady:

  • zboží či služeb prodávaných za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
  • vzniklé opotřebením zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním, 
  • použitého zboží ve vztahu k vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, 
  • vyplývá-li to z povahy zboží či služeb.

Kde a jak uplatnit vady

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží či poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávající o vadě informován emailem, telefonicky nebo osobně. Lhůta k vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího zde.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

VIII. DORUČOVÁNÍ KUPUJÍCÍMU

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo na adresu, kterou uvedl v objednávce. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

České právo

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení

Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.

V Praze dne 8. 9. 2020                                                                                                 

Ing. Milan Makovec
V Kopci 159, 252 06 Petrov
Česká republika
IČ: 66073910

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím
© 2020 Tchatcho | Powered by: Nette